Fast eiendom

Fast eiendom har en sentral plass i dagens samfunn og har for veldig mange stor økonomisk betydning. Mange eier og leier ut fast eiendom, andre kjøper og selger.

Fast eiendom omfatter flere ulike regelsett og det oppstår derfor mange ulike tvister. Vår bistand på dette feltet er derfor omfattende og variert.

Vi bistår for en stor del kjøpere og selgere i saker om overdragelse av boliger, herunder saker som gjelder mangler og/eller forsinkelse ved kjøp av både fast eiendom «as is» og nyoppført bolig.

TP Advokatfirma - 23 aug 23 - 1488

  Andre typiske sakstyper knyttet til fast eiendom er tvist om eiendomsrett til grunn, veirett, og andre type rettigheter/servitutter, tvist om forholdet til naboeiendommer etter nabolovens regler, tomtefeste, kommunal regulering, behandling av byggesøknader m.v.

  Nettopp temaer som tomtefeste, nabolovgivning, forholdet mellom parter i et sameie eller servituttforhold, regler om hevd faller inn under det man betegner som tingsrett – regler om retten til å råde over fysiske ting (fast eiendom). Det kan være rettsforhold der rettighetene allerede er etablert eller regler der rettsforholdene endrer seg ved stiftelse eller opphør av rettigheter, overføring av rettigheter m.m.

  Vi har erfarne advokater med solid kompetanse som kan bistå innen alle de sentrale sider av området fast eiendom.

  Vårt kontor på Klepp har også spesialkompetanse når det gjelder landbrukseiendommer og plan- og bygningsrett.

  Rimelige og nødvendige utgifter til advokat dekkes normalt under den aktuelle eiendommens hus- og innboforsikring når det foreligger tvist.

  Plan- og bygningsrett

  Plan – og bygninsgrett spenner over et stort område, men i hovedsak gjelder det tillatelser og skranker det offentlige kan legge på fast eiendom, være seg det er ved regulering, båndlegging av bruk, krav til tilknytning til offentlig vann- og avløp, pålegg om refusjon til en annen utbygger, oppfølging av påståtte ulovligheter, tillatelse eller avslag på søknad om fradeling og salg av tomt eller tillatelse til en nabo som bygger ut i strid med dine ønsker for egen eiendom m.v.

  Plan og bygningsretten utvikles nasjonalt med vedtakelsen av nye lover, forskrifter, rundskriv, retningslinjer, prinsipputtalelser og avgjørelser, men forvaltes også lokalt med vedtakelser av kommunal og regional regulering.

  I sum har bygningsmyndighetene stor betydning for hvordan du kan disponere fast eiendom. Plan- og bygninsgsretten kan følgelig påvirke deg, enten du eier eller leier, forvalter eller har planer for å utvikle fast eiendom, uavhengig av om du bor i by eller på landet.

  Selv om eiendomsretten står sterkt i norsk rett vil både stat og kommune kunne bestemme hvordan du skal få eller ikke få bruke din eiendom. Begrunnelsen er heller ikke alltid like forståelig.

  Det kan være lurt å rådføre seg med advokat for å sikre dine rettigheter underveis i prosessen eller i møte med det offentlige. Vi har erfaring og kompetanse med plan- og bygninsgrett og offentlig forvaltning, og kan bistå bla. i spørsmål knyttet til :

  • Utbyggingsavtaler
  • Opparbeidelse og Refusjon
  • Pålegg om tilknytning
  • Ekspropriasjon
  • Ulovlighetsoppfølging, herunder pålegg, tvangmulkt og overtredelsesgebyr
  • Offentlig og privat regulering
  • Søknader og dispensasjoner
  • Konsekvensutredninger
  • Fradeling
  • Vei, vann og avløp
  • Villaklausuler og negative servitutter
  • Skjæringspunktet mellom offentligrett og privatrett

  Tomtefeste

  Med tomtefeste mener man leie av grunn som leieren/festeren bruker til å ha bygninger på. Det som skiller tomtefeste fra andre typiske leieforhold, er at festeren eier bygningene, mens tomten eies av bortfester. Tomtefesteloven regulerer viktige rettigheter og plikter i festeforhold.

  I Norge har vi et stort antall festekontrakter, både for bolig- og fritidshus. Vi bistår både bortfester og for leiere/festere i tomtefestesaker.

  Reglene i tomtefesteloven kan være kompliserte og det kan derfor være fornuftig å søke juridisk bistand. Vi har solid og variert kunnskap om tomtefeste og kan bistå med de spørsmål du måtte ha.

  Utgifter til advokat vil normalt være dekket under den aktuelle eiendommens hus- og innboforsikring når det foreligger tvist tilknyttet fast eiendom.

  Reklamasjon

  I Norge er det mange tvister knyttet til bolig. Er det forsinkelser, feil eller mangler ved boligen du har kjøpt kan det få store økonomiske konsekvenser. Det samme gjelder for håndverkertjenester du gjerne har fått utført, enten det er til utbedring eller reparasjoner.

  Vi bistår for en stor del kjøpere og selgere i saker om overdragelse av boliger, herunder saker som gjelder mangler og/eller forsinkelse ved kjøp av både fast eiendom «as is» og nyoppført bolig.

  Advokatbistand kan da bidra til at alle regler om reklamasjon blir overholdt, herunder reklamasjonsfrist, krav til reklamasjon m.v.

  Vi har bred erfaring på dette området og er anbefalt advokat av Fremtind forsikring.

  Utgifter til advokat vil normalt være dekket under den aktuelle eiendommens hus- og innboforsikring når det foreligger tvist tilknyttet fast eiendom.

  Naboforhold

  Det finnes utrolig mange ulike typer naboforhold, herunder landbrukseiendom, bolig, hytte, sameieforhold m.v. Derfor kan også tvister i naboforhold være svært varierte.

  Tvister mellom naboer blir mer og mer vanlig, for eksempel knyttet til hekker, trær eller støy. Reglene knyttet til hvilke rettigheter og plikter man har overfor naboen er også omfattende og skjønnspregede og det kan derfor være behov for juridisk bistand.

  Utgifter til advokat vil normalt være dekket under den aktuelle eiendommens hus- og innboforsikring når det foreligger tvist tilknyttet fast eiendom.


  Ekspropriasjonsrett, Landbruksrett og Bygg- og entreprise kan du kan du lese mer om under det enkelte fagområde.

  Ta kontakt med en av våre advokater for juridisk bistand.

  Trenger du advokathjelp?

  Send oss en henvendelse

  Aktuelle advokater

  Christine Braastad Orre

  Christine Braastad Orre

  Advokat / partner
  NJAL-KLEPPE-MADLAND

  Njål Kleppe-Madland

  Advokatfullmektig
  DIANA-T.-H.-SELDAL

  Diana T. H. Seldal

  Advokat / partner
  INGRID-OVREGARD-FOLKVORD

  Ingrid Øvregård Folkvord

  Advokat