Priser & vilkår

Oppdragsvilkår og priser

Våre salærsats er mellom kr 1 800 og 2 500 eks. mva. Salæret varierer etter sakstype og hvilken advokat/advokatfullmektig som påtar seg oppdraget.

Ved oppstart av et oppdrag skal klienten motta en oppdragsbekreftelse hvor opplysninger om vilkår og pris skal fremgå. Alle våre oppdrag skal utføres i samsvar med reglene for god advokatskikk.
Før vi påtar oss oppdraget vil vi undersøke om det foreligger interessekonflikt. Våre advokater og andre ansatte er underlagt en streng taushetsplikt og vi utøver våre oppdrag med diskresjon.

Fri rettshjelp

Noen sakstyper er dekket av statens tilbud om fri rettshjelp. Dette gjelder saker som det offentlige har vurdert som viktige for folks velferd.

Ordningen er som hovedregel behovsprøvd og gis etter søknad til personer med inntekt og formue under en satt grense. Klienten må også normalt betale en egenandel.

Vi tar en vurdering av om din sak er dekket under denne ordningen.

Forsikringsdekning

Visste du at mange sakstyper er dekket av rettshjelpsforsikring? Rettshjelpsforsikring er ofte inkludert i forsikringen på huset, hytta, innbo, kjøretøy og reiseforsikringen, og innebærer at forsikringen dekker store deler av kostnadene til advokat. Vi hjelper deg med å undersøke om din sak er dekket.

TP Advokatfirma DA er samarbeidende advokatkontor med Fremtind forsikring som gir ytterligere gunstige vilkår.