Bygge- og anleggsoppdrag omtales som entrepriseoppdrag. Entrepriseoppdrag gjelder både oppføring, rehabilitering, endring og vedlikehold av bebyggelse og anlegg. Den som bestiller oppdraget er byggherre, og den som utfører arbeidet er entreprenør. Entrepriser bestilles både av profesjonelle byggherrer og av forbrukere, og de utføres både av større anleggsentreprenører og av mindre håndverkervirskomheter.

 

Entreprisekontrakter er helt sentralt ved utføring av bygg eller anleggsarbeid. Det finnes mange typer entreprisekontrakter som hver dekker ulike behov. Entrepriseoppdrag gjennomføres ofte over lang tid og derfor inneholder entreprisekontrakter og lovgivningen mer detaljerte regler om forsinkelse, fristforlengelse, dagmulkt m.m.

 

De viktigste entreprisestandardene for landbasert entreprise i dag er NS 8405 (utførelsesentreprise) og NS 8407 (totalenetreprise). For entrepriser med mindre behov for varslingsregler og preklusive frister finnes det enklere standarder i NS 8406. Det finnes også tilpassede underentreprisestandarder for de ovennevnte kontraktene, hhv. NS 8415, NS 8416 og NS8417.

 

I tillegg finnes det avtaler for rådgivningsoppdrag som inngås mellom byggherre eller totalentreprenør på den ene siden, og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig på den andre siden. NS 8401 og NS 8402 regulerer stort sett disse oppdragene.

 

Tidspresset kan være stort, marginene små, noe som medfører at det det å velge riktig kontraktsvilkår tilpasset det konkrete bygg eller anleggsprosjektet er avgjørende. Bygg- og anleggsprosjekter er ofte omfattende, kompliserte og tid- og ressurskrevende. Bransjen som helhet blir stadig mer rettsliggjort. Sikker oppfølging av kontrakten underveis og i sluttfasen av prosjektet minimerer risikoen for feil risikofordeling, dyrere prosjekter, rettslige tvister m.m.

 

Vi bistå både byggherrer, entreprenører, prosjekterende, rådgivere og leverandører med rådgivning og prosessoppdrag innenfor bygg- og anleggsbransjen.  Vi innehar spesialkompetanse på standardkontraktene (NS-kontraktene) som benyttes av bransjen.

 

Vi bistår jevnlig relatert til følgende forhold:

 

  • Planlegging av prosjekter
  • Kontraktutarbeidelse, kontraktstruktur og kontraktgjennomgang
  • Løpende rådgiving og dialog med prosjektledere relatert til f. eks spørsmål om varslinger, endringer, forseringer, prosjekteringsansvar, sluttoppgjør.
  • Tvisteløsning, herunder forhandlinger og evt. domstolsbehandling

 

Våre advokater kan bistå igjennom hele byggeprosjektet.

 

Vi holder også jevnlig foredrag for våre klienter rettet mot bygg- og anleggsbransjen.

 

Ta kontakt med en av våre advokater for bistand.

Aktuelle advokater

Ingrid Øvregård Folkvord

Ingrid Øvregård Folkvord

ingrid@tpa.no – 48266995

Andreas Haukland Westlye

andreas@tpa.no  –  90999049