VEGARD FORRENS KONTRAKT HENGER I EN TYNN TRÅD: RETTSLIG RIKTIG – MORALSK MER TVILSOMT?

VEGARD FORRENS KONTRAKT HENGER I EN TYNN TRÅD: RETTSLIG RIKTIG – MORALSK MER TVILSOMT

Mandag 25. mai 2020 kom nyhetene om at Vegard Forren, tidligere norsk landslagsspiller, var innkalt til drøftelsesmøte hos Molde FK. Senere samme dag, stod Vegard Forren selv frem med opplysninger om at han har et gambling-problem. Her kom frem at han flere ganger skal ha tatt penger fra spillernes egen botkasse, for å dekke egen spillegjeld.

Mens man venter på utfallet av denne saken, er det nok mange som spør seg om hvilke vurderinger, både rettslig og moralsk, arbeidsgiver Molde FK gjør i etterkant av drøftelsesmøte. Rettslig sett er det mye som tyder på at avslutning av ansettelsesforholdet vil være lovlig. Spørsmålet er heller om ikke klubben har et moralsk ansvar for å hjelpe en klubblegende. Det bør være på sin plass!  

 

Innledningsvis kan det være hensiktsmessig med to begrepsavklaringer.

Et drøftelsesmøte er et formelt møte som arbeidsgiver plikter å gjennomføre før det tas en endelig beslutning om en skal foreta en oppsigelse eller avskjed av en ansatt. Hensikten med et drøftelsesmøte er kort sagt å innhente informasjon om hva som har skjedd, heriblant muligheten for den ansatte til å bli hørt. Selv om dette ikke er et absolutt krav, skal det mye til for at en avslutning av et ansettelsesforhold er lovlig uten at det er gjennomført slikt drøftelsesmøte.

Når det videre i denne saken vises til spillernes egen «botkasse», mener man en konto/penger som spillerne selv har samlet inn i løpet av en sesong. «Innsamlingen» foregår ved at spillerne lager et eget internt regelsett – egne spilleregler – som alle må følge. Brudd med disse reglene fører til en bot, som skal innbetales spillernes konto innen en angitt frist. Det er spillerne selv som normalt avgjør hvem som skal inneha rollen som «botsjef» – den som er ansvarlig for å lage regler, notere regelbrudd, kreve inn penger etc. Pengene bruker spillerne til det man blir enige om, normalt et sosialt arrangement/tur.

Det som er verdt å merke seg er likevel at botsystemet ikke er klubbens regi, men noe spillerne selv regulerer. I utgangspunktet kan hver enkelt spiller selv velge om man vil delta, selv om det i realiteten, etter den interne justisen, er uakseptabelt å ikke delta.

 

Avslutning av ansettelsesforhold – når kan spillerkontrakter heves?

Selv om det er tale om en fotballklubb med de særpreg det medfølger, må man som arbeidsgiver fremdeles forhold seg til arbeidslivets spilleregler på samme måte som enhver annen arbeidsgiver.

Profesjonelle fotballspillere er midlertidig ansatt i en viss periode, tilsvarende det som i fotballsammenheng omtales som kontraktslengden. En midlertidig avtale utløper som utgangspunkt ved det avtalte opphørstidspunktet, men kan fra arbeidsgivers ståsted også avsluttes med tvang under enkelte forutsetninger. Men vi har et sterkt stillingsvern i arbeidslivet.

Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidstakeres rettigheter – også fotballspilleres. Loven er ufravikelig, noe som innebærer den ikke kan fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven setter dermed minstekravene for når en fotballklubb kan avslutte et ansettelsesforhold.

Hovedregelen om avslutning av ansettelsesforhold ved oppsigelse, finner vi i arbeidsmiljøloven § 15-7:

«Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold».

For denne konkrete saken, vil det være et spørsmål om å avslutte ansettelsesforholdet begrunnet i arbeidstakers forhold.

For saker av mer alvorlig karakter, regulerer § 15-14 avslutning av ansettelsesforhold ved avskjed:

«Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen».

Avskjed er en sterkere reaksjon enn en oppsigelse, noe som viser seg tydelig i perioden etter at arbeidstaker skriftlig har mottatt en av delene. Ved avskjed er det ingen oppsigelsestid, mens arbeidstaker ved oppsigelse både har en rett og en plikt til å arbeide ut oppsigelsestiden.

For reglene om oppsigelse og avskjed ligger det også et ulovfestet krav om at arbeidsgivers saksbehandling skal være forsvarlig.  For at saksbehandlingen skal være forsvarlig, er det et grunnleggende prinsipp at den ansatte skal få anledning til å gi sin versjon av saken. Dette omtales gjerne som kontradiksjonsprinsippet – retten til å bli hørt.

Hva som egentlig skal til for at en oppsigelse kan anses saklig begrunnet eller at det foreligger grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, er det umulig å gi et uttømmende svar på. Mangelfulle arbeidsprestasjoner, konflikt og samarbeidsproblemer, og underslag er eksempler på forhold som kan være slike grunner. Det er ellers mange flere forhold som kan tenkes å kunne gi rettslig grunnlag for oppsigelse eller avskjed, også i fotballsammenheng.

Felles er at det er forhold på arbeidstakersiden – spillerens side- som gjør det nødvendig å avslutte arbeidsforholdet. Det må dreie seg om forhold som kan føres tilbake til arbeidstaker selv.

Det kan også diskuteres om det i spillerkontraktene stilles strengere krav til når en klubb kan avsluttet et ansettelsesforhold (heve avtalen). Jeg går ikke nærmere inn på dette her, men nøyer meg med å si at bestemmelsene om opphør i spillerkontraktene etter min oppfatning ikke gir et bedre vern for spillerne enn det arbeidsmiljøloven oppstiller.

 

Forren-saken i et rettslig perspektiv

Når det gjelder denne konkrete saken, må det presiseres at kommentaren baserer seg på medienes dekning av saken. Medienes søkelys har til nå vært todelt.

For det første har Forren selv stått frem i mediene med gambling-problemer.

I fotballsammenheng har gambling vært trukket frem som potensielt et stort og alvorlig problem. Det mest alvorlige er selvsagt kampfiksing – altså tilfeller der en eller flere spillere samarbeider for at en kamp skal ende i henhold til avtalt resultat. Det mange gjerne ikke vet, er at det ikke er anledning til å spille på egne kamper i det hele tatt, heller ikke seier til eget lag. For mange er nok det vanskeligere å forstå enn å spille på tap for eget lag.

Det er likevel ikke selve gambling-problemene som er trukket frem som grunnen til at det vurderes avslutning av ansettelsesforholdet. Det som har vært trukket frem som begrunnelsen for at det vurderes avslutning av ansettelsesforholdet, er nemlig at Forren skal ha tatt penger fra spillernes egen botkasse, som han administrerte, for å dekke egen gambling-gjeld. Dette skal ifølge medier, ha blitt avdekket etter tips fra andre spillere – Forrens egne lagkamerater.

Ifølge han selv har dette vært lån, som han hele tiden skal ha hatt plan om å tilbakebetale. Nærmere detaljer omkring hvorfor Molde vurderer å avslutte ansettelsesforholdet, vet vi ikke.

Legger vi til grunn at Forren faktisk har tatt penger fra botkassen og det har skjedd uten godkjenning fra spillergruppen, er det etter min oppfatning et så alvorlig forhold at det fremstår som avskjedsgrunn.

Vi vet ikke detaljer om hvordan de øvrige spillerne har reagert, hvor store beløp det er tale om, hvor lenge det har vedvart, hvordan det ble oppdaget m.v., noe som selvsagt kan spille inn i vurderingen..

Uærlighet og illojalitet er ofte helt avgjørende at arbeidsgiver kan ha tillitt til den ansatte. I «alminnelige ansettelsesforhold» vil det som et utgangspunkt kvalifisere til avskjed eller oppsigelse om det kan føres bevis for at den ansatte har stjålet eller på annen måte begått misligheter mot arbeidsgiver.

Forskjellen her er at Forren skal ha tatt penger fra spillernes egen kasse, som sånn sett ikke direkte involverer arbeidsgiver. Rettslig sett mener jeg dette får mindre betydning. Dette fordi det også er helt avgjørende at de ansatte også opptrer lojalt overfor hverandre, gjerne spesielt i en fotballklubb. Klubbens hovedbeskjeftigelse er nettopp sportslige produktet, som følgelig er helt avhengig av at laget – spillerne i fellesskap – har tillitt og presterer sammen.

Kan det føres bevis for at den ansatte har stjålet eller på annen måte begått misligheter mot kollegaer, vil dette som et utgangspunkt kvalifisere til avskjed, og da følgelig også være en oppsigelsesgrunn, om klubben velger et mindre inngripende tiltak.

Klubben selv har valgt å ikke kommentere innholdet i den pågående vurderingen, med begrunnelse at det er tale om en personalsak. Det er fra et arbeidsrettslig perspektiv en fornuftig tilnærming og bærer preg av å være en forsvarlig saksbehandling.

 

En ting er det rettslige – hva med det moralske?

Molde fotballklubb vurdere nå hvorvidt denne saken oppfyller krav til avslutning av ansettelsesforholdet. Det må antas at en avklaring vil foreligge i løpet av kort tid, sannsynligvis i løpet av denne uken.

Klubben må gjøre en konkret helhetsvurdering av om det foreligger avskjedsgrunn, eventuelt om det foreligger saklig grunn til oppsigelse. Kommer klubben til at det foreligger grunnlag for slik avslutning av ansettelsesforholdet, må man også vurdere om man faktisk vil benytte seg av den muligheten. Det er gjerne mer et moralsk og etisk spørsmål.

Personlig håper jeg at denne saken får en løsning uten at det gis oppsigelse eller avskjed. Forren er en meget dyktig fotballspiller, som nok med gjerne litt mer personlig seriøsitet og dedikasjon, ville spilt på et høyere nivå enn eliteserien. De utfordringer han har stått frem med i media, fremstår mest som en personlig tragedie, og det kan nok også tenkes å være betydelige mørketall innenfor fotballmiljøet relatert til gambling. Mye penger blant hendene, ledig tid og behov for spenning i hverdagen, er ikke alltid en god kombinasjon.

Et godt alternativ kan kanskje være en såkalt AKAN-avtale. Det er et individuelt tilbud til ansatte som har utviklet et problematisk forhold til for eksempel gambling, slik at de kan beholde jobben sin samtidig som de får hjelp.

Vegard Forren vil alltid ha en høy stjerne i Molde, både hos klubb og supportere, uansett hvordan denne saken ender. Det som nok er sikkert er at Molde vil unngå mye støy, om en gir Forren en siste sjanse. Klubben har nok allerede et , eget frynsete rykte hva angår moral og etikk, som følge av hvordan en annen personalsak tidligere er blitt håndtert. Dette kan være Moldes mulighet til å rette litt på eget rykte. En ting er de rettslige vurderinger, men moralsk vil nok mange mene at klubben har et ekstra ansvar for å ta vare på en klubblegende.

Mitt tips er likevel at spillegruppen synspunkter vil veie særdeles tung for det endelige utfallet av denne saken. Dersom en samlet spillergruppe er villig til å gi Forren en ny sjanse, vil nok også klubben gjøre det.

Forhåpentligvis får vi se Vegard Forren i midtforsvaret til Molde også sesongen 2020 – der han hører hjemme!

 

Advokat Andreas Haukland Westlye, andreas@tpa.as, TP Advokatfirma DA

Artikkel er skrevet av

ANDREAS-HAUKLAND-WESTLYE---TP-Advokatfirma-

Andreas Haukland Westlye

Advokat / Partner / Daglig leder
andreas@tpa.no | 909 99 049