Skal du selge eller kjøpe bolig? Da bør du lese dette!

Skal du selge eller kjøpe bolig?

Endringer i avhendingslova fra 1. januar 2022

I 2019 vedtok Stortinget en rekke endringer i avhendingsloven. Dette er loven som regulerer kjøp og salg av brukt bolig. Samtidig fikk Kommunal og- moderniseringsdepartementet hjemmel til å utforme konkrete forskrifter til loven, og endringene har derfor ikke blitt iverksatt. Forskriften er nå endelig vedtatt, og det innebærer at endringene i avhendingsloven vil tre i kraft fra 1. januar 2022.

De nye lovendringer innebærer at kjøpers rettigheter ved kjøp av brukt bolig står sterkere. Hensikten med endringene er imidlertid å gi både kjøper og selger bedre forutberegnelighet i forkant av salgssituasjonen, blant annet i form av strengere krav til innholdet i takstrapporter. Med endringene håper lovgiver å forebygge konflikter i forbindelse med boligsalg.

Hva er nytt?

I dagens lov er det ikke satt krav til den økonomiske verdien av mangelen. Nå er det imidlertid satt en grense der kjøper må selv dekke mangler til under kr 10 000. Hvis beløpet overstiger grensen, skal kostnadene dekkes av selger.

I den nye loven har man også forsøkt å tydeliggjøre hva som er et arealavvik. Det stilles et minstekrav om at arealavviket må overstige 2 %, og være på minst 1 m2 for å kunne kvalifisere som en mangel etter lovens forstand.

Den største og mest betydningsfulle endringen er at selger ikke lenger kan ta forbehold om at boligen selges «som den er». Dersom selger skal kunne ta et forbehold må dette være konkret og spesifikt.

Som en forlengelse av dette stilles det strengere krav til innholdet i tilstandsrapporter, slik at kjøper skal være godt kjent med boligens tilstand før inngåelse av kontrakten. Kjøper har på sin side fremdeles en undersøkelsesplikt, og kan derfor ikke gjøre gjeldende en mangel som kjøper kjente, eller burde kjenne til før inngåelse av kjøpet.

 

Hva kan vil hjelpe med?

TP Advokatfirma kan blant annet bistå med vurdering av mangelskrav, utarbeidelse av reklamasjon, søknad om rettshjelpsdekning, samt rettslig prosess mv.

Har du spørsmål knyttet til boligkjøp eller endringene i avhendingsloven? Ta kontakt med oss på nr. 51 97 10 00 eller post@tpa.no

Artikkel er skrevet av

INGRID-OVREGARD-FOLKVORD

Ingrid Øvregård Folkvord

Advokat
ingrid@tpa.no | 482 66 995