Skal du kjøpe eller selge bil? Etter nyttår styrkes bilkjøpers rettigheter

Bil 2

Det er vedtatt endringer i forbrukerkjøpsloven som skal gi deg som forbruker høyere grad av sikkerhet når du kjøper ny eller brukt bil fra en bilforhandler. Samtidig som forbrukervernet styrkes, skjerpes også kravene til forhandleren. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2024. Her er de viktigste endringene du må passe på, enten du er forhandler eller forbruker.

«Som den er»

Forbrukerkjøpsloven § 17 har frem til nå åpnet for at bilforhandlere har hatt mulighet til å selge en bil med generelle forbehold, normalt solgt «som den er». Når bestemmelsen nå oppheves, fjernes adgangen bilforhandlere har hatt til å selge en bil «som den er», «som den står», «as is» eller med et annet liknende forbehold.

Fra og med 1. januar kan med andre ord bilforhandlere ikke lengre ta generelle forbehold om bilens tilstand, og på den måten fraskrive seg ansvaret for det som måtte være av skjulte feil eller mangler. Etter lovendringen må bilforhandleren i større grad gi utfyllende opplysninger om alle feil og mangler som gjør at bilen, med tanke på kvalitet eller funksjonalitet, avviker fra det som man som forbruker kan forvente.

Innen to år

Forbrukerkjøpsloven § 18 regulerer risikoens overgang – altså tidspunktet for bedømmelsen av om det foreligger en mangel. Risikoens overgang er normalt sammenfallende med det tidspunktet levering skjer.

Før lovendringen skulle man anta at en mangel som viser seg innen seks måneder fra risikoens overgang, også eksisterte da risikoen gikk over fra selger til kjøper. Bestemmelsen i § 18 andre ledd endres nå slik at seksmåneders fristen utvides til to år. Målet er å gjøre det enklere for forbrukeren å nå frem med en klage og krav når det oppstår feil med bilen i løpet av de første to årene.

Fra to til ett forsøk

Forbrukerkjøpsloven § 30 endres slik at bilforhandlerens rett til å utføre «avhjelp» begrenses. Lovens ordlyd «avhjelp» omfatter retting og omlevering.

Bilforhandleren har tidligere hatt rett til å foreta to forsøk på å rette en mangel eller utføre omlevering. Fra og med 1. januar begrenses retten til kun ett forsøk på retting eller omlevering. Det betyr at du som forbruker allerede etter ett mislykket forsøk på avhjelp kan kreve kjøpet hevet, dersom det ikke er rimelig at selgeren får et nytt forsøk.

Andre endringer

Gjennom de siste årene har det blitt vanligere og vanligere at flere av bilens funksjoner kan styres via en app på en smarttelefon. Blant annet er det vanlig å kunne styre klimaanlegget, sette avreisetider, se batteristatus og kjøretøyets tilstand i slike apper.

Flere apper har hatt sviktende funksjonalitet og vært levert med kortvarige gratisabonnement, hvor man etter utløpt gratisperiode har vært henvist til å kjøpe kostbare forlengelser. Appen til bilen har heller ikke vært ansett som en del av den kjøpsavtalen du inngikk med bilforhandleren da du kjøpte bilen.

Med endringene som nå gjøres, skal de digitale tjenestene som knytter seg til bilen ses på som en del av kjøpsavtalen og det skal stilles krav til varigheten på funksjonene. Du som forbruker får dermed mulighet til å klage på disse tjenestene.

Videre gjøres det endringer i markedsføringsloven § 23 som gjelder krav til garantivilkår i forbrukerforhold. I dag stilles det bare krav om at selgeren skal «opplyse» om garantien og at forbrukeren kan få utlevert garantivilkårene på forespørsel. Fra og med 1. januar 2024 kreves det at «garantivilkårene skal utleveres til forbrukeren på et varig medium senest ved levering av ytelsen».

Avsluttende merknader

Merk at endringene omtalt ovenfor kun gjelder i forbrukerkjøp, og at det fremdeles vil være kjøpslovens bestemmelser som gjelder for kjøp og salg mellom private. Da har du i større grad mulighet til å inngå avtaler med andre vilkår.

Selger du derimot bilen din gjennom en forhandler, ved såkalte formidlingssalg eller i kommisjon, gjelder forbrukerkjøpsloven også for den private selgeren og kjøperen står sterkere.

Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig, til gunst for forbrukeren. Dersom forbrukerkjøpsloven først får anvendelse, kan man heller ikke fravike lovens bestemmelser til ugunst for forbrukeren.

Dersom du har havnet i konflikt i forbindelse med kjøp eller salg av bil, vil du i mange tilfeller ha rettshjelpsdekning gjennom bilforsikringen din, og da kunne få dekket utgiftene dine til advokat fra ditt forsikringsselskap. Vilkårene for en eventuell dekning finner du i forsikringsvilkårene dine. Vi kan også undersøke om du har slik dekning, og i tilfellet omfanget av dekningen.

Våre advokater har lang erfaring med bistand i saker om reklamasjoner etter bilkjøp som har gått galt. Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende prat om ditt bilkjøp eller bilsalg.

 

Artikkel er skrevet av

NJAL-KLEPPE-MADLAND

Njål Kleppe-Madland

Advokatfullmektig
njaal@tpa.no | 951 65 292