Nye permitteringsregler – tiltak for å redde virksomheter som er rammet av koronakrisen

Nye permitteringsregler

Den økonomiske situasjonen for det norske næringslivet er kritisk som følge av koronaviruset. En av konsekvensene er at permitteringsvarslene kommer på samlebånd. Alt fra oljesektoren til byggebransjen, fra hotellbransjen til idrettsbransjen er rammet av denne krisen. Nå vil det bli iverksatt nye permitteringsregler som trer i kraft torsdag.

 

Hva er permittering?

Ved et midlertidig inntektsbortfall kan arbeidsgiver bruke permittering som et virkemiddel for å forsøke å bedre den økonomiske situasjonen. Permittering innebærer at arbeidsgiver fritas for lønnsplikt i en midlertidig periode, og arbeidstaker fritas for arbeidsplikt i samme periode.

 

Endringer i regler om permittering

Som følge av den pågående koronapandemien, og de konsekvenser det får for næringslivet, har Regjeringen foreslått endringer i reglene om permittering. Forslaget skulle behandles på Stortinget torsdag 19. mars.

Det kom tidlig frem at Regjeringen ikke hadde flertall på Stortinget for de foreslåtte endringene, men etter forhandlinger har en kommet frem til et forslag som har flertall.

Selv om også dette forslaget formelt sett må behandles, kan det som følge av forhandlingene legges til grunn at endringene vil bli vedtatt.

 

Hva er nytt?

Tidligere hadde arbeidsgiver en lønnsplikt de 15 første dagene av permitteringsperioden. Regjeringen har nå foreslått endringer i permitteringsreglene for å hjelpe virksomheter i en vanskelig økonomisk situasjon. De foreslåtte endringene er:

  • Arbeidstakere kan permitteres i 20 dager med full lønn
  • Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres fra 15 til 2 dager, og staten dekker full lønn fra dag 3 til og med dag 20
  • Ventedager (karenstiden) for dagpenger er fjernet. Denne var tidligere 3 dager.
  • Dagpengegrunnlaget økes til 80 % av tidligere lønn opp til 3G (1G= 99.858 kr i året, 8322 pr. mnd.), og 62,4 prosent av grunnlaget over 3G opp til 6G

Reglene skal iverksettes for å gi virksomhetene bedre likviditet for en periode, og på denne måten bidra til å forhindre oppsigelser av de ansatte.

 

Varsel om permittering

Permitteringsvarsel skal som hovedregel gis til de ansatte 14 dager i forveien. Ved uforutsette hendelser kan et slikt varsel gis med bare to dagers varsel. Bortfall av inntekt som følge av koronaviruset kan for noen være en uforutsett hendelse, men ikke i alle tilfeller. Hver virksomhet må foreta en konkret vurdering av sin økonomiske situasjon, og finne ut om det er nødvendig å iverksette permittering umiddelbart. Kjernen i vurderingen er om virksomhetens inntektsbortfall var uforutsett eller ikke. Dette er avgjørende for når permitteringsvarselet skal gis.

 

Når kan arbeidsgiver permittere?

Det må foreligge en saklig grunn og et midlertidig behov for å kunne permittere arbeidstakere. Bortfall av oppdrag, behov for reduksjon av kostnader og råstoffmangel kan alle utgjør en saklig grunn. I tillegg kan usikkerheten rundt koronasituasjonen begrunne at behovet er midlertidig.

Koronasmitte, frykt for smitte, eller karantene er ikke en selvstendig saklig grunn for permittering.

 

Sykemelding før eller under permittering

I nåværende situasjon er det ikke utenkelig at arbeidstakere blir sykemeldt som følge av korona-viruset, eller blir satt i karantene før eller under en permitteringsperiode. Det er NAV som betaler sykepengene så lenge arbeidstakeren er sykemeldt, og arbeidsgivers lønnsplikt trer inn når arbeidstakeren er friskmeldt og permittert. Dersom en ansatt blir syk under permittering kan permitteringsperioden forlenges så lenge som varigheten av sykefraværet.

Er arbeidstakeren delvis sykemeldt, har arbeidsgiver lønnsplikt for den delen som ikke er sykemeldt.

 

Arbeidsgivers fremgangsmåte ved permittering

  • Virksomheter bundet av tariffavtale skal i utgangspunktet drøfte eventuelle permitteringer med tillitsvalgte. Referat fra drøftelsene bør føres ned i en protokoll, hvor det blant annet fremgår hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering.
  • Hvis permitteringen ikke omfatter alle ansatte må arbeidsgiver foreta en utvelgelse av hvem som skal permitteres. Utvelgelseskriterier kan fremgå av tariffavtale, og ansiennitetsprinsippet er normalt hovedregelen, men kan fravikes ved saklig grunn. Eksempel på saklig grunn kan være kompetansebehov i virksomheten.
  • Arbeidsgiver må sende et permitteringsvarsel til de berørte ansatte. Hovedregelen er at det skal sendes ut varsel 14 dager i forveien, men 2 dagers varsel kan være tilstrekkelig ved uforutsette hendelser.
  • Permitteringsvarselet skal dateres, inneholde permitteringsårsak, permitteringsgrad og periode, varselfrist og hvilke dager arbeidsgiver har lønnsplikt.
  • Arbeidsgiver har en plikt til å fortløpende vurdere om arbeidet kan gjenopptas, om permitteringen må forlenges, eller om man skal gå til oppsigelse. Arbeidstaker bør oppdateres om situasjonen og utviklingen underveis i permitteringsperioden.

 

Hva om arbeidsgiver allerede har permittert?

Endringene gjelder alle nye permitteringer, men skal også få betydning for allerede iverksatte permitteringer. Det innebærer at arbeidsgivere som allerede har utbetalt permitteringslønn i minst to dager ved ikrafttredelsen, slipper ytterligere lønnspliktdager.

Har du som arbeidsgiver allerede varslet permittering, permittering er iverksatt og betaling av permitteringslønn er betalt, vil lønnsplikten opphøre når de nye reglene trer i kraft 19. mars. Altså vil de resterende dagene med lønnsplikt etter gamle regler faller bort.

 

Hva må permitterte arbeidstakere gjøre?

Arbeidstakere som har fått varsel om permittering eller har blitt permittert kan søke om dagpenger hos NAV via deres nettsider: https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert. Det er viktig å legge ved all nødvendig dokumentasjon i søknaden, deriblant permitteringsvarselet.

NAV opplyser om at de forventer en lengre saksbehandlingstid på grunn av stor pågang den siste tiden. Ved behov for rask økonomisk støtte kan det søkes om økonomisk sosialhjelp.

 

TP Advokatfirma DA kan bistå arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med spørsmål angående permittering – eller andre arbeidsrettslige problemstillinger. Vi holder oss oppdatert på utviklingen av lover og regler i denne usikre situasjonen, og er tilgjengelig på telefon eller epost.

Ta gjerne kontakt dersom du har behov for juridisk rådgivning.

Artikkel er skrevet av

INGRID-OVREGARD-FOLKVORD

Ingrid Øvregård Folkvord

Advokat
ingrid@tpa.no | 482 66 995