Ny dom fra Norges Høyesterett.

P1442537

Kan arbeidstaker i prøvetiden sies opp for å ha holdt tilbake opplysninger om tidligere arbeidsforhold?

 

I en helt fersk avgjørelse fra Høyesterett (HR-2021-605-A) vurderte de spørsmålet om en arbeidstaker under prøvetid kan bli oppsagt for å ha holdt tilbake opplysninger om et tidligere, konfliktfylt, arbeidsforhold. Dommen har betydning for arbeidssøkers opplysningsplikt, og adgangen til å gå til oppsigelse i prøvetid som følge av manglende opplysninger fra arbeidssøkers side.

 

Saken gjaldt en servitør som var ansatt på prøve, som ble sagt opp i prøvetiden. Arbeidsgiver begrunnet oppsigelsen med manglende pålitelighet, som følge av at arbeidstaker ved ansettelsen ikke hadde opplyst at han var avskjediget av sin forrige arbeidsgiver på grunn av trusler og samarbeidsproblemer. Denne oppsigelsen ble imidlertid senere kjent ugyldig av tingretten.

 

Høyesterett uttalte at en arbeidssøker som utgangspunkt ikke kan gi direkte villedende informasjon om seg selv og tidligere arbeidsforhold. På den annen side vil man ha rett til å trekke fram de momentene som taler til sin fordel i en ansettelsessituasjon. Opplysningsplikten må derfor først og fremst være avhengig om informasjonen gjelder spørsmål og faglige kvalifikasjoner og arbeidserfaring som kan ha direkte betydning for arbeidssøker egnethet for den aktuelle stillingen. Dersom arbeidssøker hadde holdt tilbake opplysninger som han måtte forstå var vesentlige for arbeidsgiver, og tilbakeholdelsen etter en helhetsvurdering var klart illojal fra arbeidssøkers side, kan det foreligge grunnlag for oppsigelse grunnet manglende pålitelighet.

 

I denne saken kom Høyesterett frem til at oppsigelsen av arbeidstaker var ugyldig. Selv om det ble lagt til grunn at terskelen for oppsigelse under prøvetid er noe, ikke helt ubetydelig, lavere enn det som ellers gjelder, mente Høyesterett at arbeidssøker ikke hadde plikt til å opplyse om det tidligere arbeidsforholdet og konflikten der. Det ble også vektlagt at det ikke var noe å utsette på arbeidsprestasjoner og pålitelighet i det nye arbeidsforholdet, og det var ikke tilstrekkelig å begrunne oppsigelsen med at han hadde gitt villedende opplysninger om hva han hadde gjort de to siste årene.

 

Dommen kan leses i sin helhet her. (Obs krever abonnement)

 

Har du spørsmål knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Artikkel er skrevet av

INGRID-OVREGARD-FOLKVORD

Ingrid Øvregård Folkvord

Advokat
ingrid@tpa.no | 482 66 995