Kjøre- og hviletid – kostbart å ikke følge reglene!

Kjøre- og hviletid

Veitrafikkretten er nært knyttet til folks hverdag, og alle befinner vi oss i et trafikkbilde som gjør at vi må ha overordnet kjennskap til et omfattende regelverk. Som tungbilsjåfør eller arbeidsgiver i et transportselskap, må du ha inngående kunnskap til regelverket.

Mens en kontormedarbeider er omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser, er tungbilsjåføren underlagt bestemmelsene om kjøre- og hviletid, og bestemmelsene om arbeidstid for sjåfører i vegtransport (FATS).

Bestemmelsene om kjøre- og hviletid er et felleseuropeisk regelverk gjennomført i norsk rett som en del av EØS-avtalen.

De materielle bestemmelsene om kjøretider, pauser og hviletider for førere av kjøretøyer i gods- og persontransport skal fremme tre hovedhensyn som henger tett sammen: Hensynet til sjåførenes arbeidsvilkår, hensynet til trafikksikkerheten og hensynet til konkurransevilkårene i bransjen.

Gjennom EUs mobilitetspakker utvides vernet for sjåførene, samtidig som konkurransevilkårene skal bli mer rettferdige.

Det følger av kjøre- og hviletidsbestemmelsene at transportselskapet skal organisere sjåførenes arbeid slik at sjåførene settes i stand til å overholde kjøre- og hviletidsreglene, og er også ansvarlig for de overtredelsene sjåførene begår.

Overtredelser av regelverket kan medføre både forvaltningsrettslige gebyrer og strafferettslig forfølging både av sjåfør og av transportselskapet, uavhengig av hvem som er å bebreide for overtredelsen.

En sjåfør som stoppes for trafikkontroll i et «aktivt brudd» risikerer å bli pålagt hvile før videre kjøring tillates, med den konsekvens at transporten ikke kommer frem i tide og påfølgende erstatningsansvar.

Gebyrer, bøter og erstatningsansvar kan koste bedriften og sjåføren dyrt, både med tanke på allerede utførte transportoppdrag og med tanke på fremtidige oppdrag. I en bransje med små marginer kan det være en god investering å få bistand til og innrette driften i tråd med gjeldende regelverk. Skulle bedriften eller en sjåfør bli ilagt kontrollsanksjoner, kan det være kostnadsbesparende å få grunnlaget vurdert.

I TP Advokatfirma har vi kompetansen til å bistå deg og ditt transportfirma og dine ansatte, både med spørsmål om kjøre- og hviletid og i andre spørsmål knyttet til både erstatningsansvar og arbeidsgiveransvaret. Vi samarbeider gjerne med den virksomheten som foretar deres internkontroll, og ved kompetansebygging i bedriften.  Vi bistår også klienter i deres kontakt med Statens vegvesen og Arbeidstilsynet ved kontroll og tilsyn.

 

 

 

 

Artikkel er skrevet av

NJAL-KLEPPE-MADLAND

Njål Kleppe-Madland

Advokatfullmektig
njaal@tpa.no | 951 65 292