Kjøpt bolig med skjeggkre – hva nå?

sale-4-1232726-1598x1062

Høyesterett avsa nylig en dom der kjøperne av en bolig med skjeggkre ikke fikk prisavslag for hverken risikoen for at skjeggkre kunne komme tilbake, eller for de ulempene kjøperne opplevde under utbedringen. Betyr dommen at kjøpere av bolig med skjeggkre ikke har noen rettigheter?

 

Skjeggkre kan fremdeles utgjøre en mangel

 

Det korte svaret på spørsmålet over er nei. Men begrunnelsen er nyansert, og det må gjøres konkrete vurderinger i hver enkelt sak. I den nevnte dommen anså Høyesterett mangelen som rettet, ettersom det var foretatt utbedringsarbeider og på tidspunktet for domsavsigelsen forelå det ikke skjeggkre i boligen. Spørsmålet var derfor om kjøperne kunne godtgjøre at boligen ville få en verdireduksjon som følge av usikkerheten for at skjeggkre kunne komme tilbake. Høyesterett uttalte at kunnskapen til bekjemping av skjeggkre har økt, og at man har nye og effektive utryddelsesmetoder. Kjøperne vant dermed ikke frem med kravet sitt.

 

Det er likevel slik at selger har en opplysningsplikt, og dersom selger er eller burde har vært kjent med skjeggkre i boligen, må man opplyse om dette ved et eventuelt salg. Selgers opplysningsplikt vil være enda større med endringer i avhendingsloven som snart trer i kraft. Videre vil det også være en kostnad for å bekjempe skjeggkre, som kjøper kan kreve at selger skal dekke. Det kan også tenkes at vurderingene når det gjelder verditapet vil være annerledes for et rekkehus eller leilighet, der det vil være en større risiko for at skjeggkre kommer tilbake med mindre hele bygget saneres.

 

Kort oppsummert kan man hovedsakelig fremme to krav basert på funn av skjeggkre; prisavslag for saneringskostnader og prisavslag for verditapet skjeggkre utgjør. Som følge av utviklingen i rettspraksis vil verditapet være vanskelig å vinne frem med, da må man i så tilfelle ha svært god og oppdatert dokumentasjon.

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

 

Vurderingene i denne type saker kan være komplekse, og det kan være en fordel med bistand fra noen med erfaring. Selv om det er høyere terskel for selgers ansvar, må det foretas konkrete vurderinger i den enkelte sak.

De fleste har hus-, hytte- eller innboforsikring som dekker store deler av advokatkostnadene i eiendomstvister. Vi undersøker alltid om klienten har forsikring som dekker utgiftene til advokatbistand, og bistår også med å søke om dette.

 

Har du spørsmål angående dette? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Artikkel er skrevet av

INGRID-OVREGARD-FOLKVORD

Ingrid Øvregård Folkvord

Advokat
ingrid@tpa.no | 482 66 995