JORDLEIE – til velsignelse og besvær

Landbruk 1

I følge tall fra Statistisk sentralbyrå har andel leid jordbruksareal økt markant siden 1969. I 1969 var 15 prosent av Norges jordbruksareal leiejord, mot 46 prosent i 2019.

 

Figur 1. Leigd jordbruksareal i drift og talet på jordbruksbedrifter

 

Samtidig har andel jordbruksarealer samlet sett holdt seg nokså stabilt. Det er antagelig mange grunner til at det har blitt slik, men en hovedforklaring er antagelig at antall aktive gårdsbruk har sunket, samtidig som at jordbruksbedriftene har blitt større. Prisen på leiejorda varierer selvsagt etter hvor i Norge man befinner seg og om jorden er god eller dårlig. Gjennomsnittsprisen per dekar for «god» jord til dyrking av grønnsaker og bær var i 2019 kr 1 020. Når det gjelder leiepriser for jord til gras, korn og potetdyrking troner Rogaland på listen med de høyeste leieprisene.

 

At jordleieprisene i Rogaland er høye gjenspeiler det vi i TP Advokatfirmaet opplever, nemlig at etterspørselen etter landbruksarealer er stor. Vi kan heller ikke regne med at etterspørselen vil minke den nærmeste tiden hvis de skjerpede kravene til spreieareal for gjødsel blir innført. Ifølge Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) kommer særlig Rogaland dårlig ut med størst mangel på spreieareal. Ved innføring av de foreslåtte innstramninger er det estimert at 891 foretak i Rogaland vil mangle spreieareal i større eller mindre grad. For noen gårdbrukere vil dette medføre at de må redusere antall dyr, noe som vil påvirke inntektene i negativ retning. Et annet alternativ for den enkelte er å leie mer jord.

 

Bakgrunnen for at vi i TP Advokatfirma engasjerer oss i akkurat dette temaet er at vi ser at det er et behov for juridisk bistand i forbindelse med inngåelse og oppfølgning av forpaktning- og jordleieavtaler. Både forpaktningsloven og jordloven stiller vilkår til leieavtalene. Blant annet skal avtalene være skriftlige, og det er regler om minstetid på henholdsvis fem år for forpaktning og ti år i rene jordleieavtaler. Videre skal avtalene legges fram for de kommunale landbruksmyndighetene.

 

Hvis du som gårdbruker trenger bistand til slike avtaler, enten du leier ut eller leier jord, er vi behjelpelige med juridisk rådgivning. Ta i så fall kontakt med oss i TP Advokatfirma ved å sende en epost til diana@tpa.no eller ring 95976296.

Artikkel er skrevet av

DIANA-T.-H.-SELDAL

Diana T. H. Seldal

Advokat / partner
diana@tpa.no | 959 76 296