Erstatning etter trafikkulykke

Erstatning etter trafikkulykke

Ifølge Statistisk sentralbyrå omkom hele 108 personer på veiene i 2019, mens 565 personer ble hardt skadet. Snittet for de siste 5 årene har ligget på rundt 115/636 per år. At tallene for 2019 er lavere enn gjennomsnittet er oppløftende, men 108/565 er fremdeles for mange.

Skaden for de omkomne vil selvsagt være uopprettelig, men for de som er skadet i trafikken, kan erstatning sikre at levestandarden kan opprettholdes også med følgene ulykken kan ha fått.  

Har du eller noen du kjenner vært utsatt for en trafikkulykke? Vær klar over, og følg opp rettighetene dine. 

 

Hva kan man ha krav på i erstatning?

I utgangspunktet er det det økonomiske tapet man har krav på å få dekket. Tanken er at den som er påført skade, skal stilles økonomisk som om skaden aldri hadde skjedd. Da må man sammenligne situasjonen med og uten skaden.

Den økonomiske situasjonen med skaden vil som regel være grei å avklare, men for situasjonen uten skaden, må man se inn i spåkula og vurdere hva som ville vært situasjonen uten ulykken. Det er som regel mest utfordrende.

Det økonomiske tapet delers gjerne opp i følgende poster:

  • Inntektstap, påført og fremtidig (ink. fremtidig pensjon)
  • Tap av evne til hjemmearbeid, påført og fremtidig.
  • Merutgifter, påførte og fremtidig (eks. fysioterapeut, transport, advokat).
  • Skatteulempe.

I tillegg kan en få dekning for poster som gjelder ikke-økonomisk tap. Det vil først og fremst være såkalt ménerstatning – erstatning for tapt livsutfoldelse. Dette utmåles normalt standardisert, etter en invaliditetstabell. Enkelt forklart er det egentlig en form for taksering av hvilke skader man er påført. For å ha krav på ménerstatning må den skadede ha en varig medisinsk invaliditet på minimum 15 %.

En annen form for ikke-økonomisk erstatning som kan være aktuelt, er oppreisningerstatning. For å ha krav på oppreisning, må ansvarlig bilfører, som forårsaket ulykken, har opptrådt grovt uaktsom.

 

Tidsfrist for å melde skade?

Utgangspunktet er at skaden må meldes til selskapet snarest mulig, og senest tre år etter at man fikk, eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om hvem som er ansvarlig og at det foreligger en skade som har ledet til et økonomisk tap og/eller varig medisinsk invaliditet. Overholdes ikke fristen, risikerer man at hele eller deler av tapet går tapt.

Selv om det for erstatning etter trafikkulykker gjelder en treårsfrist, betyr ikke det automatisk foreldelse tre år fra selve ulykken. Det avgjørende spørsmålet er når skadelidte fikk eller burde skaffet seg kunnskap om de ulike forholdene. Som hovedregel senest 20 år etter at ulykken, men det vil være en konkret vurdering.

For enkelte andre forsikringer, som for eksempel ulykkesforsikring, er det en kortere meldefrist, på ett år fra en fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

 

Hva skal man gjøre om man er påført en skade?

For det første er det viktig å melde skaden til selskapet. Det er ingen grunn til å vente med det.

Videre er det viktig at man oppsøker lege, fysioterapeut eller annet kompetent helsepersonell, om man opplever plager etter ulykken. Dette er selvsagt viktig av hensyn til egen helse, men for erstatningssaken kan det også få stor betydning.  Altfor mange ignorerer plagene man har og utsetter å oppsøke profesjonell hjelp, med den følge at man ikke får dokumentert de plagene man faktisk har. For den skadde kan det få stor betydning. Hevder man at man har hatt vedvarende plager siden ulykken, men ikke har oppsøkt lege, er det stor sjans for at selskapet og domstol vil se bort fra disse opplysningene ved vurdering av skaden.

For det tredje må man ta vare på kvitteringer, regninger ol., slik at man dokumenterer utgiftene man har hatt underveis.

Til slutt, ta kontakt med advokat. Erstatningssaker reiser ofte kompliserte juridiske problemstillinger, og for å sikre at saken blir ivaretatt på best mulig måte bør man få juridisk bistand. Rimelige og nødvendige utgifter til advokat dekkes normalt av forsikringsselskapet.

 

Hva om bilen ikke er forsikret?

I Norge er det lovpålagt å ha minimum ansvarsforsikring for å kjøre på norske veier – uansett bilens tilstand og verdi. Dette er en forsikring som dekker skader bilen kan påføre andre mennesker og gjenstander. Det kreves ikke at det er utvist noen form for skyld fra den som har forårsaket ulykken, for at du skal ha krav på erstatning.

Dessverre er det noen kjøretøy som ikke er forsikret, men for disse tilfellene vil Trafikkforsikringsfondet være ansvarlig for skader voldt av ukjente eller uforsikrede motorvogner i Norge. Det innebærer at alle trafikkulykker som skjer i Norge vil være dekningsberettiget under en forsikring. Heldigvis!

 

Kampen mot forsikringsselskapene

Erfaringsmessig er det flere som går rundt med umeldte skader etter trafikkulykker. Noen er ikke klar over hvilke krav man faktisk kan ha, mens andre rett og slett ikke orker å ta opp kampen mot det man ser på som en umulig motstander – forsikringsselskapet.

Det er ikke tvil om at styrkeforholdet mellom et ressurssterkt selskap og skadelidte er betydelig. Men dette har også lovgiver vektlagt og fastslått at den skadde skal få dekket rimelige og nødvendige advokatutgifter.

Er du i tvil om du kan ha et krav på erstatning etter en trafikkulykke – ta kontakt for en uforpliktende samtale.

 

Andreas Haukland Westlye, andreas@tpa.as, TP Advokatfirma DA

Artikkel er skrevet av

ANDREAS-HAUKLAND-WESTLYE---TP-Advokatfirma-

Andreas Haukland Westlye

Advokat / Partner / Daglig leder
andreas@tpa.no | 909 99 049