El-Sparkesykkel: Erstatning kan bli satt ned grunnet skadelidtes medvirkning

TP Advokatfirma

El-sparkesykler har de siste årene blitt mer og mer vanlig i trafikkbildet. Dessverre har dette også medført flere alvorlige ulykker. Regelverket om bruken kan nok sies å være mangelfull og det er nå ute til høring et forslag med endringer som skjerper inn regelverket. Selv om bruken ikke er særlig regulert, er det viktig å merke seg at egen opptreden uansett kan få store konsekvenser. Erstatning kan bli satt ned grunnet skadelidtes medvirkning.

Høringsforslag

Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet har for tiden ute på høring et forslag om endringer i en rekke forskrifter etter vegtrafikkloven knyttet til små elektriske kjøretøy. Høringsfristen er satt til 10.02.2020. To av endringene som foreslås er (1) å innføre promillegrense på 0,2 for små elektriske kjøretøy og (2) å innføre krav om hjelm for bruk av små elektriske kjøretøy generelt. Forslagene innebærer altså at det kan bli ulovlig å føre el-sparkesykkel uten hjelm eller med promille over 0.2 (samme som bil), og at staten ved overtredelse kan sanksjonere med straff.

 Skadelidtes medvirkning

Selv om det for øyeblikket ikke er ulovlig, kan både manglende hjelmbruk og promillekjøring potensielt få stor betydning for eventuell erstatningsutmåling.

Blir man for eksempel påkjørt av en bil skal skadelidte i utgangspunktet få dekket det økonomiske tapet man er påført som følge av påkjørselen. Tanken er at den som er påført skade, skal stilles økonomisk som om skaden aldri hadde skjedd.

I situasjoner hvor skadelidte selv er skyld i ulykken vil det derimot kunne anses urimelig at det skal ytes full erstatning. Derfor er det lovfestet at en skadelidt kan får nedsatt(avkortet) erstatningen som følge av egen medvirkning. Sagt enkelt, er du skyld i ulykken eller skaden, kan du få avkortning i erstatning.

Overordnet er det to hovedvilkår for slik avkortning. Skadelidte må ha utvist skyld, og det må være sammenheng (faktisk adekvat årsakssammenheng) mellom skadelidtes handling (eller unnlatelse) og skaden. Hvis begge vilkårene er oppfylt, må det deretter foretas en sammensatt rimelighetsvurdering. Dette fordi avkortningsspørsmålet beror på en såkalt «kan»-vurdering.

Manglende hjelmbruk og promillekjøring på el-sparkesykkel er to eksempler på forhold hos skadelidte som kan tenkes å føre til at eventuell erstatning kan bli satt ned, uavhengig av om det er ulovlig eller ei. Vel og merke så lenge det er sammenheng mellom manglende hjelmbruk og/eller promillekjøring og skaden og/eller det økonomiske tapet.

Ville derimot situasjonen for skadelidte vært den samme uavhengig av egen medvirkning, vil det normalt ikke få betydning for erstatningsutmåling.

Vær aktsom

Selv om det for øyeblikket ikke er påbud med hjelm eller forbud mot promillekjøring, er det viktig å merke seg at det potensielt kan få stor betydning for erstatningsutmåling ved en eventuell ulykke. Det avgjørende er om du har medvirket til skaden – om du burde gjort noe annerledes.

 

Les mer om hva TP Advokatfirma kan hjelpe deg med om du har vært utsatt for en ulykke her!

 

Og les mer om høringsforslagene her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing-strengere-regelverk-for-elsparkesykler-og-andre-sma-elektriske-kjoretoy/id2790719/

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=3108180

 

 

 

Artikkel er skrevet av

ANDREAS-HAUKLAND-WESTLYE---TP-Advokatfirma-

Andreas Haukland Westlye

Advokat / Partner / Daglig leder
andreas@tpa.no | 909 99 049