Bygge uten søknad?

Bugge uten søknad?

En stor del av befolkningen holder seg nå rundt dørene hjemme, være seg det er fordi skole/barnehage er stengt eller fordi arbeidsplassen er rammet av yrkesforbud eller sviktende ordretilgang og permittering. Heldigvis vil de fleste av oss holde seg friske og forhåpentligvis er en av bekymringene kun hvordan man skal få tiden til å gå. Mange benytter anledningen til å ordne hjemme, både inne og i hagen og uteområdet. Da oppstår fort spørsmålet; hva kan man foreta seg eller bygge uten søknad?

Når du gjør endringer på bygg eller eiendom er det viktig å være klar over hvilke muligheter du har, og om du eventuelt må søke godkjenning fra det offentlige før du går i gang. Særlig om du vil slippe en ubehagelig runde med kommunen når unntakstilstanden er forbi.

Plan og bygningsloven med forskrifter et ett av flere regelsett som begrenser hva du kan gjøre på egen eiendom. Byggetiltak er som hovedregel søknadspliktige. Da må du starte med å varsle naboene. Først etter to uker fra naboene er varslet, kan du sende søknad til kommunen og så avvente deres behandling.

I 2014 ønsket Regjeringen å avbyråkratisere byggeprosessen for såkalte enkle tiltak, ved å åpne for enkelte prosjekter som skulle kunne gjennomføres eller bygges, uten først å søke kommunen om tillatelse.  Endringene trådte i kraft sommeren 2015 og var ment å gjøre det raskere og billigere å bygge.

Hovedregelen for tiltak unntatt søknadsplikt finner du i plan- og bygningsloven § 20-5. Tiltakene, både innen- og utendørs, er nærmere beskrevet i byggesaksforskriften § 4-1. Mest praktisk er kanskje at du nå kan installere, endre og renovere både ildsted og våtrom samt sette opp lettvegger innendørs. Utendørs kan du bla. føre opp uthus, garasje og tilbygg, sette opp gjerder, levegger og forstøtningsmurer samt endre terreng og lage til ekstra parkering.

Felles for utendørstiltakene er at de er klart begrenset på størrelse og at de som hovedregel ikke kan være nærmere nabogrense enn 1 meter. Garasjer/uthus må heller ikke settes nærmere andre bygg enn 1 meter. Levegg med høyde på inntil 1,8 m og lengde på inntil 5 m kan imidlertid settes i nabogrensen, mens en innhegning mot vei ikke kan være høyere enn 1,5 m. For tilbygg og støttemur med høyde på mellom 1 til 1,5 m er kravet til avstand til nabogrensen minst fire meter. For terrenginngrep er det imidlertid særlige bestemmelser hvor både tetthet- og karakter av bebyggelse også regulerer hvilke avstandskrav som stilles og hvor store endringer som tillates.

Garasjer/uthus, inntil 50 m2, kan kun oppføres i én etasje og uten kjeller, og man må passe på at bygget ikke plasseres over ledninger i grunnen. Høyden må heller ikke overstige 4 m for møne og 3 m for gesims. Tilbygg, inntil 15 m2, må være understøttet og kan ikke overstige to etasjer eller plan på bygningskroppen det bygges til. Garasje/uthus eller tilbygg kan heller ikke inneholde “rom for varig opphold”, definert som “stue og tilsvarende rom, kjøkken og soverom”.

Tiltakene du kan foreta deg uten forhåndsgodkjenning fra kommunen er gjennomgående godt beskrevet i forskriften, men det er viktig å være klar over at unntaket fra søknadsplikt kun gjelder der tiltaket er i samsvar med plan og evt. annet regelverk. Har f.eks tomten en byggegrense på fire meter fra nabo vil du måtte søke, om det ikke følger av planen at garasjer kan plasseres utenfor denne. Er lettveggen i kjelleren ment for å etablere et soverom, kreves tillatelse til bruksendring. Det kan og være andre regler som sperrer for at du kan bygge uten søknad, som f.eks veglovens særlige krav til avstand eller frisikt.

Det er uansett du som er ansvarlig for tiltakets lovlighet, så les bestemmelsene og sjekk forholdene grundig før du går i gang. Er du usikker kan vi hjelpe deg med å finne frem i regelverket som gjelder for akkurat din eiendom.

Når tiltaket er gjennomført må du huske å informere kommunen så de får oppdatert sine kart og matrikkeldata.

Det er ellers et godt tips å snakke med naboen før du starter. Selv om du ikke har plikt til å varsle, så skader det ikke å bevare et godt naboskap.

Lykke til med ditt byggeprosjekt!

 

Adv. Christine B. Orre, christine@tpa.as, TP Advokatfirma DA

Artikkel er skrevet av

Christine Braastad Orre

Christine Braastad Orre

Advokat / partner
christine@tpa.no | 909 85 453