Advokatkostnader ved ekspropriasjon

TP Advokatfirma - 23 aug 23 - 1200

Den siste tiden har Stavanger Aftenblad rettet fokus på Stavanger kommune sin praksis med forskjellsbehandling av grunneiere og rettighetshavere i forbindelse med utvikling av turstien på Gausel. Enkelte beboere har fått spesialtilpasset nye byggetillatelser og dispensasjoner. Større brygger og naust ble også brukt som betaling. Fellesnevneren for de som ikke har fått «det lille ekstra», virker å være at de ikke har vært bistått av advokat – de trodde kommunen hadde en fast standard for kompensasjon. Da har de neppe vært klar over at de nok uansett ville fått dekket utgifter til egen advokat av kommunen. 

Som grunneier eller rettighetshaver har du krav på å få dekket kostnader til juridisk bistand i en ekspropriasjonsprosess. Den som avstår eiendom eller rettigheter skal ha muligheter for å ivareta egne interesser, og skal ikke lide tap som følge av en ekspropriasjonssøknad. Det er den som søker ekspropriasjon, som skal dekke kostnadene, eksempelvis en kommune som vil anlegge en turvei.

I utgangspunktet har du rett på å få dekket kostnader først fra det tidspunktet ekspropriasjon varsles. Det er oftest likevel gode muligheter for å få en avtale med kommunen om slik dekning tidligere i prosessen. Mange tiltakshavere starter ofte forhandlinger om grunnavståelse før det varsles ekspropriasjon og tilbyr som regel å dekke kostnader til advokatbistand også under slike forhandlinger. Dette er det ikke alltid tiltakshaver varsler de berørte om.

Dersom du har mottatt varsel om ekspropriasjon har du krav på å få dekket dine advokatkostander i forbindelse med saken. Advokaten vil også kunne avklare at dekningen utvides til å gjelde i forbindelse med minnelige forhandlinger. I realiteten er det lite å tape på å kontakte advokat.

Hvorvidt grunneiere og rettighetshavere har fått disse opplysningene under forhandlingene med Stavanger kommune, er nok mindre sannsynlig.

Sikre at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte – kontakt advokat!

 

 

Er du berørt i en mulig ekspropriasjonsprosess er du velkommen til å ta kontakt med oss i TP Advokatfirma for en uforpliktende prat.

 

 

 

Artikkel er skrevet av

ANDREAS-HAUKLAND-WESTLYE---TP-Advokatfirma-

Andreas Haukland Westlye

Advokat / Partner / Daglig leder
andreas@tpa.no | 909 99 049