Reklamasjon ved kjøp av bruktbolig –

leaky pipe

Orker jeg å ta kampen mot eierskifteselskapet?

Det enkle svaret er ja.

Vi vurderer om feilen/mangelen du har oppdaget ved din bolig er verdt å gå videre med, og har du bolig- eller innboforsikring, dekker forsikringen store deler av utgiftene til juridisk bistand.

Ikke sjelden oppdager kjøper, etter overtakelsen av boligen, at ikke alt ved boligen var som forventet. I dialog med selger og/eller eiendomsmegler blir man ofte henvist til eierskifteforsikringsselskapet som selger har tegnet forsikring hos, og kjøper gir opp kampen allerede her.

Mange går glipp av rettmessig prisavslag, erstatning eller andre mangelsbeføyelser da de er usikre på om de har en god nok sak, eller tenker det blir for kostbart og risikabelt å få bistand fra advokat.

Vi oppfordrer deg, før du «legger saken død» å ta en uforpliktende prat med advokat for å få en vurdering av saken din.

Vi i TP advokatfirma kan boligrett. Vi har bred erfaring med reklamasjonssaker, også opp mot eierforsikringsselskap, og opplever en økende tendens til at det er mulig å fremforhandle et forlik i reklamasjonssaker uten at man må gå den lange veien via domstolene for å få en rettferdig sluttstrek i saken.

Hva koster det å få bistand fra advokat i reklamasjonssaken?

Vi jobber målrettet for å gi gode råd og anbefalinger som resulterer i at våre klienter kommer økonomisk godt ut av reklamasjonssakene de står i.

Ikke alle er klar over at de får dekket store deler av sine advokatutgifter via sin bolig- og/eller innboforsikring. Vi er behjelpelige med å sjekke forsikring og iverksette denne.

I de fleste tilfeller dekker kjøper en egenandel på 3 000 – 4 000 kr til forsikringsselskapet. Etter dette betaler kjøper 20 % og forsikringsselskapet 80 % av utgiftene til juridisk bistand, oppad begrenset til kr 100 000,-.

På denne måten blir det mer forutsigbart for kjøper å engasjere advokat til å bistå i forhandlinger med selger.

Hvor lenge kan jeg vurdere om jeg vil reklamere/klage på feilen eller ikke – Hvor raskt må jeg reklamere?

En vanlig feil er at man tror man har en frist på fem år på å reklamere og fremme krav mot selger.

Hovedregelen er imidlertid at kjøper mister sin rett til å gjøre avtalebruddet gjeldende dersom han/hun ikke melder fra til selger innen rimelig tid etter at feilen ble eller burde blitt oppdaget. Dersom man ikke oppdager feilen innen det er gått 5 år etter overtakelsen av boligen har fristen for å rette krav mot selger i de fleste tilfeller utløpt.

Men også etter denne femårsfristen er utløpt kan man gjøre gjeldende mangler dersom selger har opptrådt grovt uaktsomt, uærlig eller i strid med god tro.

Du må reklamere innen rimelig tid

Hva som er innen rimelig tid må avgjøres konkret i det enkelte tilfellet. Du bør sende en skriftlig beskjed innen få uker etter at feilen er oppdaget. Som oftest vil to måneder etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen være innen rimelig tid, men går det mer enn tre måneder vil kravet oftest være tapt.

Vårt klare råd er å reklamere så snart du oppdager feilen. Da kan du samtidig orientere om at du kommer tilbake med en mer spesifisert reklamasjon når du vet mer om hva som er årsaken til feilen. Du kan så engasjere takstmann eller andre fagkyndige til å bistå deg i kartleggingen av skadeomfang og årsak til skaden.

Det er viktig at du gir skriftlig beskjed til selger om feilen du har oppdaget ved boligen, typisk via e-post, brev eller sms.

Når har jeg så krav på prisavslag, erstatning, retting eller heving?

Boligen skal være i samsvar med det som er avtalt. Hva som er avtalt vil fremgå av salgsprospekt, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema og den dialog som ellers har vært mellom kjøper og selger, herunder eiendomsmegler eller andre som har representert selger. Du kan altså ikke klage på forhold det er opplyst om i tilstandsrapport, salgsoppgave eller på annen måte er blitt formidlet i forkant av avtaleinngåelsen.

Dersom disse dokumentene ikke gir informasjon om det forhold du reklamerer på skal boligen vurderes ut fra type, alder og synlige tilstand.

Typiske skjulte feil og mangler kan være skadedyr i boligen eller fukt og råteskader. Slike mangler oppdager man kanskje ikke før man starter planlagt oppussingsarbeid, og det kan da gå en del tid fra man overtar boligen til feilen oppdages. Du vil likevel kunne ha krav på prisavslag, erstatning eller andre mangelsbeføyelser dersom du har reklamert innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget så lenge det ikke har gått mer enn 5 år siden du overtok bruken av boligen.

Det viktigste er at du reklamerer, skriftlig, så fort som mulig etter at du oppdager feilen/mangelen ved boligen. Etter kan det være lurt å få saken vurdert av advokat.

Vi i TP Advokatfirma tilbyr deg en uforpliktende vurdering av saken din og gir konkrete anbefalinger om veien videre.

Artikkel er skrevet av

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.