Selskapsrett

Næringsvirksomhet drives i hovedsak av selskaper. For små, mellomstore, store selskaper oppstår det daglig selskapsrettslige spørsmål av ulik vanskelighetsgrad.

Enten du innehar en rolle som aksjonær, styremedlem, daglig ledelse eller er potensiell aksjonær vil det oppstå problemstillinger som det vil være behov for juridisk bistand.  Det er ofte en stor fordel med juridisk bistand på et tidlig tidspunkt slik at potensielle eller pågående prosesser har riktig retning.

Vi bistår med:

 • Rådgivning i kjøps og salgsprosess
 • Utarbeide selskapsdokumenter, stiftelsesdokumenter, vedtektsendringer etc.
 • Aksjekjøp/ aksjesalgsavtaler
 • Aksjonæravtaler
 • Virksomhetsgjennomgang/ Due Dilligence
P1442321

  Aksjeselskap

  Aksjeselskap er en egen juridisk person og du som eier er ikke ansvarlig for mer enn den aksjekapitalen som er innbetalt. Aksjeloven krever at aksjeselskap må ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner.

  Aksjeloven regulerer som utgangspunkt hvilke regler aksjeselskapet må forholde seg til, med mindre det foreligger avtale som fraviker aksjelovens bestemmelser.

  Allmennaksjeselskap

  Allmennaksjeselskap har store likhetstrekk med aksjeselskap ettersom begge har begrenset ansvar for selskapets gjeld.

  For at det skal være et allmennaksjeselskap må det derimot betegnes som nettopp et allmennaksjeselskap og registrere det som det i Foretaksregisteret. Allmennaksjeloven krever at en minimum aksjekapital på kr. 1.000.000,-. Selskapsformen reguleres av allmennaksjeloven.

  Forskjellen mellom aksjeselskap og allmennaksjeselskap kan gjerne betegnes som «de små» og «de store» aksjeselskapene.

  Enkeltpersonsforetak

  Et enkeltpersonsforetak er en virksomhet som utøves for en enkelt fysisk persons regning og risiko. Det det gjelder vil i tilfelle være personlig og ubegrenset ansvarlig for enkeltpersonsforetakets gjeld.

  Betegnelsen enkeltpersonsforetak er litt misvisende ettersom det lett assosieres med selskap. Noe selskap er det imidlertid ikke, det er heller ikke et eget rettssubjekt.

  Ansvarlig selskap

  Et ansvarlig selskap er et selskap hvor to eller flere eiere (deltakere) samlet eller hver for seg har et ubegrenset personlig ansvar for virksomheten. Selskapets kreditorer forholder seg i først til selskapet, men så er det deltakernes ansvar å gjøre opp kravene om selskapet ikke kan gjøre opp for seg.

  Selskapsloven regulerer hvilke regler som gjelder for ansvarlig selskap.

  Det er to hovedformer for ansvarlig selskap:

  • ANS: I et ansvarlig selskap med solidarisk ansvar har alle deltakerne et ubegrenset og personlig ansvar for hele gjelden. Det innebærer at selskapets kreditor kan kreve hele selskapsgjelden fra kun en av deltakerne. Det il da være opp til deltakerne å gjøre opp seg imellom.
  • DA: I et ansvarlig selskap med delt ansvar har deltakerne samlet et ubegrenset og personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men hver deltaker kan bare bli ansvarlig for sin forholdsmessige eierandel/ansvarsandel. Hvor stor eierandel/ansvarsandel hver deltaker har, må fremgå av selskapsavtalen.

  Samvirkeforetak

  For selskaper hvor formålet er av humanitær, ideell, sosial eller lignende art vil det normalt være forening eller stiftelse.

  • Forening: En forening er en egen juridisk person og er medlemsstyrt. Det koster ikke noe å registrere en forening, med unntak for foreninger som er næringsdrivende og skal være registrert i Foretaksregisteret. En forening må ha minimum to stiftere, medlemmene kan ikke ha en eierandel i foreningen og man kan ikke fordele noen form for overskudd på medlemmene.

  Det finnes ikke en lov som regulerer foreningsformen.

  • Stiftelse: En stiftelse er en egen juridisk person som opprettes for å forvalte en formuesverdi (grunnkapital) på minimum kr 100 000. Næringsdrivende stiftelser skal ha en grunnkapital på minimum 200 000 kroner. Det er stiftelsens styre som forvalter formuesverdien i stiftelsen.

  Trenger du advokathjelp?

  Send oss en henvendelse

  Aktuelle advokater

  ANDREAS-HAUKLAND-WESTLYE---TP-Advokatfirma-

  Andreas Haukland Westlye

  Advokat / Partner / Daglig leder
  trym-oldeide

  Trym Oldeide

  Advokat
  INGRID-OVREGARD-FOLKVORD

  Ingrid Øvregård Folkvord

  Advokat