Erstatningsrett

Dersom du har vært utsatt for en ulykke for eksempel i trafikken, på jobb, under medisinsk behandling, er det viktig å få vurdert hvilke erstatningsrett du har. Vi kan gi veiledning om hva du bør passe på og hva du bør foreta deg. Jo tidligere kontakt jo bedre er det for å sikre dine rettigheter på en best mulig måte.

Vi søker å ivareta dine rettigheter i spørsmål om en har krav på erstatning, og beregning av erstatningens størrelse, slik at riktig erstatningsoppgjør oppnås.

Vi hjelper til med å få dekket utgifter fra forsikringsselskap, dekket inntektstap, valg av spesialist, fremsettelse av endelig erstatningskrav og forhandlinger med forsikringsselskapet.

Vi benytter programmet Compensatio fra Jussystemer for å beregne korrekt erstatning for våre klienter.

Alt for mange unngår å ta kontakt med advokat fordi en er redd for hva det koster. Derfor er første konsultasjonen med en av våre advokater gratis og det er opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Normalt er det forsikringsselskapet som deretter dekker utgifter til juridisk bistand. Nærmere informasjon gis i forbindelse med inngåelse av oppdragsavtale.

TP Advokatfirma - 23 aug 23 - 1630

  Trafikkskade

  Dersom du er påført en skade i en trafikkulykke har du krav på å få erstattet det økonomiske tapet som ulykken har ført til. Mange har også krav på andre forsikringsutbetalinger etter trafikkulykker.

  Vi har en lovfestet plikt til å tegne ansvarsforsikring for bilen. Det kreves ikke at det er utvist noen form for skyld fra den som har forårsaket ulykken for at du skal ha krav på erstatning.

  Vi bistår deg på alle stadier i erstatningsoppgjøret etter trafikkskaden.

  Rimelige og nødvendige utgifter til advokat dekkes normalt av forsikringsselskapet.

  Personskade

  Mange mennesker påføres personskade i form av fysiske eller psykiske skader, offte ved at noen har opptrådt uaktsomt (uforsvarlig/uforsiktig).

  Dersom du er påført en personskade, kan du i mange tilfeller ha krav på erstatning for ditt økonomiske tap.

  Vi kan bistå deg med å forfølge erstatningskravet ditt. Dersom du har krav på erstatning, vil utgifter til advokat normalt være dekket i erstatningen. Det er også mulig å få dekket utgifter til advokat via innboforsikring eller fri rettshjelp. søknad om voldsoffererstatning.

  Pasientskade

  Medisinsk behandling innebærer normalt en form for risiko, og av og til kan det gå galt. Påføres du en skade, og denne skaden skyldes svikt ved den medisinske behandlingen, kan du ha krav på erstatning.

  Krav om erstatning etter pasientskade behandles av NPE. Behandlingen av erstatningskrav i NPE er kostnadsfritt.

  Vi kan bistå deg ved søknad om pasientskadeerstatning, og ved utmåling av erstatning. Kommer NPE til at det foreligger en pasientskade vil kostnadene til juridisk bistand i forbindelse med utmålingen bli dekket av NPE.

  Yrkesskade

  Har du vært utsatt for en arbeidsulykke, eller er påført en yrkessykdom, kan du ha krav på erstatning. Alle arbeidsgivere har en lovfestet plikt til å tegne yrkesskadeforsikring. Det kreves ikke at det er noen form for skyld hos arbeidsgiver eller den som har forårsaket skaden for at du skal ha krav på erstatning.

  I tillegg har mange rett på andre forsikringsutbetalinger etter yrkesskader. Det kan være forsikringer som dekker medisinsk invaliditet eller arbeidsuførhet.

  Vi bistår deg på alle stadier i erstatningsoppgjøret etter yrkesskader.

  Rimelige og nødvendige utgifter til advokat dekkes normalt av forsikringsselskapet. Dersom du blir skadet i en arbeidsulykke kan du dessuten ha rett på omfattende helsehjelp gratis.

  Voldsoffererstatning

  Er du påført en personskade som følge av en straffbar handling, kan du ha krav på voldsoffererstatning.

  Erstatningskravet kan alltid rettes mot gjerningspersonen selv. Ofte er det imidlertid slik at voldsofferet ikke får erstatning fra gjerningspersonen fordi vedkommende ikke har økonomiske midler eller av andre grunner ikke betaler for seg.

  Da kan et alternativ være å fremme krav om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

  Vi kan bistå deg ved søknad om voldsoffererstatning. Rimelig og nødvendige advokatutgifter kan dekkes av Kontoret for voldsoffererstatning dersom vilkårene er oppfylte. En kan også i enkelte tilfeller har krav på fri rettshjelp ved søknad om erstatning.

  Forsikringsutbetaling

  Ved både personskader og tingskader kan det foreligge forsikringsdekning som gir deg rett på utbetaling etter skade. Mange opplever at dialogen med forsikringsselskapet i etterkant av skaden kan være vanskelig.

  Vi kan bistå deg med å forfølge krav om forsikringsutbetaling, både med oppgjør, forståelse av avtalevilkår og eventuell tvisteløsning.

  Trenger du advokathjelp?

  Send oss en henvendelse

  Aktuelle advokater

  Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.