Er du klar over rettighetene du har ved kjøp av bil fra forhandler?

Bruktbilsalg

Ikke alle er klar over hvilke rettigheter man har, hvis man kjøper noe som viser seg å være mangelfullt. Denne artikkelen vil ta utgangspunkt i tilfeller der man har kjøpt bil av forhandler, men mange av prinsippene vil også være gjeldende ved kjøp av andre produkter.  

 

I det følgende vil det gjøres rede for de rettigheter man har som forbruker etter forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven får anvendelse i tilfeller der man som privatperson har kjøpt bil av en næringsdrivende selger.

 

Reklamasjon og reklamasjonsfrist

En reklamasjon er den melding en kjøper sender til en selger om at det foreligger en mangel. Dette bør gjøres skriftlig, med hensyn til bevis. Det bør også klargjøres ovenfor selger at man faktisk ønsker å reklamere på bilen – og ikke bare gir et uttrykk for at man er misfornøyd.

Adgangen til å reklamere er ufravikelig etter forbrukerkjøpsloven. Med andre ord kan det ikke avtales dårligere vilkår enn det som følger av denne loven. Det kan være greit å presisere at adgangen til å reklamere skiller seg fra garanti. (Se gjerne artikkel https://www.tpa.no/artikkel/skillelinjer-mellom-garanti-og-forbrukerens-alminnelige-reklamasjon/ for mer informasjon)

Forbrukerkjøpsloven opererer med to forskjellige frister som begge må overholdes for at man skal ha et rettmessig krav mot selger.

  1. Den absolutte fristen gir en forbruker adgang til å fremme sin reklamasjon i fem år etter at man overtok bilen.
  2. Den relative reklamasjonsfristen bestemmer at man må reklamere innen rimelig tid.

«Rimelig tid» kan variere fra tilfelle til tilfelle, men fristen skal aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunktet da forbrukeren oppdaget mangelen.

 

Hva utgjør en mangel?

Forbrukerkjøpsloven § 15 stiller flere krav til produktets egenskaper og alminnelig bruk. Utgangspunktet er at produktet har en mangel hvis den ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene som følger av fkjl. § 15 jf. fkjl. § 16.

Det foreligger en mangel hvis bilen er i dårligere stand enn det man kan forvente ut ifra selgers lovnader, kontrakt eller salgsannonse. Eksempler på mer åpenbare avvik kan være manglende ekstrautstyr, feil årsmodell eller at bilen har høyere kilometerstand enn det som ble annonsert.

Det er likevel ikke alle avvik fra kjøpers forventing som utgjør en mangel.

Når det gjelder biler må man skille mellom påregnelige feil som skyldes normal slitasje og/eller manglende vedlikehold, fra det som juridisk sett kan defineres som en mangel. Slitasjeskader kan imidlertid også være mangler, hvis oppståtte slitasjeskader er uvanlige sett hen til bilens kilometerstand, alder og pris.

Skjulte feil som selger kjente til på kjøpstidspunktet, men som ikke ble informert om, vil som regel alltid være mangler. Som en ekstra sikkerhet for forbrukerens interesser setter forbrukerkjøpsloven § 18 en presumsjon for at mangler som viser seg innen seks måneder etter overtakelse av bilen anes å ha eksistert på kjøpstidspunktet.

 

«Solgt som den er»

Det er ikke helt uvanlig at biler selges «som den er». Selv om ting er solgt «som den er» eller med lignende forbehold utgjør ikke dette en fullverdig ansvarsfraskrivelse. Man vil som selger uansett være ansvarlig for mangler hvis bilen er i dårligere stand enn det forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

 

Misligholdsbeføyelser – Hva kan man kreve?

Misligholdsbeføyelser i denne sammenheng er en juridisk samlebetegnelse på de krav man kan gjøre gjeldende ovenfor selger hvis bilen viser seg å inneha mangler. De vanligste i sammenheng med bilkjøp er

  1. Utbedring: Man ønsker gjerne å beholde bilen, men at selger utbedrer mangelen for egen regning.
  2. Prisavslag: Økonomisk kompensasjon for den verdiforringelsen som følger av mangelen.
  3. Heving: Er mangelen betydelig kan det være ønskelig for forbruker å heve kjøpet. Det vil si at man stiller bilen til disposisjon for selger mot at man får pengene tilbake.
  4. Erstatning: Mer aktuelt hvis man har lidt et økonomisk tap som følge av mangelen. For eksempel hvis man har utbedret feilen et annet sted enn hos selger, avgift til borttauing m.m.

Det handler ofte om å velge de misligholdsbeføyelsene som passer din situasjon best og som samtidig er i samsvar med forbrukerkjøpsloven. Størrelsen på mangelen vil ofte være avgjørende for hva man kan kreve av selger.

 

Vi i TP har lang erfaring med forbrukerrettslige tvister og bistår deg gjerne hvis du ikke kommer noen vei med selger.

Mange bilforsikringer dekker nødvendige utgifter til advokatbistand. Dette kan vi også hjelpe deg med å finne ut av.

 

 

Artikkel er skrevet av

trym-oldeide

Trym Oldeide

Advokat
trym@tpa.no | 480 56 730