Bonden – et av de mest ulykkeutsatte yrkene i Norge

Landbruk 1

Jordbruket var den næringen med fjerde høyest tall av arbeidsskadedødsfall i 2021.  Arbeidstilsynet melder at hele 30 menn og én kvinne omkom på jobb i fjor i det landbaserte arbeidslivet og at fem av disse var fra jordbruket. Også tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at landbruksyrket, i større grad enn andre yrkesgrupper, er utsatt for både dødsulykker og andre yrkesrelaterte ulykker. Den risikoen som følger jordbruksnæringen må tas på alvor – hvis ulykken først skjer er det for sent. 

 

Bøndene i Norge jobber som regel i enkeltpersonsforetak, gjerne sammen med ektefelle og/eller annen familie. Konsekvensen av en ulykke kan da følgelig være store. Vårt råd er å sette seg inn i den risikoen og ta forholdsregler slik at en er godt rustet om en ulykke skulle skje. Her følger noen utvalgte punkter som det kan være verdt å merke seg.

 

Sykepenger

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av inntekt for dem som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade. Som selvstendig næringsdrivende bonde har du derimot ikke rett til sykepenger de første 16 kalenderdagene regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten oppsto. Disse 16 dagene regnes fra det tidspunktet du oppsøker lege eller når NAV får melding om arbeidsuførheten

Du får videre i utgangspunktet sykepenger med kun 80 prosent dekning fra 17. sykefraværsdag, med mindre du har en kollektiv forsikring som gir deg rett til syke­penger med 100 prosent dekning.

Sats og periode for sykepenger viser at det altså ikke bare er langvarige fravær som kan få stor betydning for bondens økonomiske situasjon.  Da kan det være fornuftig å tegne en individuell forsikring som gir deg 100 prosent dekning de 16 første sykefraværsdagene. Det vil sikre inntektsgrunnlaget fra og med første sykedag og bidra til at sykefravær ikke får særlige økonomiske konsekvenser.

 

Yrkesskadedekning i NAV

Yrkesskadetrygd er en trygdeordning som gir økonomisk støtte til den som blir skadet i en arbeidsulykke.

Hva som er en arbeidsulykke, kan du lese mer om her: https://www.tpa.no/artikkel/skadet-pa-jobb-ikke-nol-meld-fra/

Det er viktig å merke seg at reglene for yrkesskade for selvstendige næringsdrivende ikke er de samme som for lønnsmottakere. Imidlertid er det åpnet for at selvstendige næringsdrivende kan tegne frivillig trygd hos NAV for å få yrkesskadedekning. Slik dekning gir rett til særytelser ved yrkesskade, for eksempel full dekning av behandlingsutgifter.

 

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt dekning arbeidsgivere må ha for alle sine ansatte. Har du ansatte på gården som tilsier at du er arbeidsgiver, har du plikt til å forsikre alle dine ansatte uavhengig av varigheten på arbeidsforholdet eller lønnsforhold. Den forsikringen skal også dekke arbeidsulykker som du selv blir utsatt for. Denne plikten til yrkesskadeforsikring må ikke forsømmes.

I utgangspunktet er det det økonomiske tapet man har krav på å få dekket. Tanken er at den som er påført skade, skal stilles økonomisk som om skaden aldri hadde skjedd.

Erfaringsmessig er det flere som går rundt med umeldte skader etter små og store arbeidsulykker. Konsekvensen er at rettmessige erstatningskrav går tapt.

Blir du utsatt for en arbeidsulykke er det ingen grunn til ikke å varsle forsikringsselskapet så snart som mulig. Og merk, den skadde skal få dekket rimelige og nødvendige advokatutgifter. Dermed slipper du håndtere erstatningskravet alene.

 

Avslutningsvis

Jordbruket har historisk sett vært høyt på skadestatistikker og det viser at det å være bonde er et av de mest ulykkeutsatte yrkene i Norge. Derfor er det også viktig å ta forholdsregler slik at konsekvensen av en eventuell ulykke ikke blir for store, hverken for deg, resten av familien eller fremtidige landbruksgenerasjoner.

Som folk flest er nok bønder opptatt av å sikre bygninger, jordbruksmaskin ol., men glemmer gjerne å forsikre seg selv. Derfor anbefaler vi: (1) å ta kontakt med eget forsikringsselskap/bank for å kartlegge mulige forsikringer, for eksempel livsforsikring, (2) ta kontakt med advokat om du er utsatt for en ulykke.

Husk, føre-var er bedre enn etterpåklokskap!

 

Her finner du statistikkene som er vist til i artikkelen:

https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/arbeidsulykker

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/31-arbeidsskadedodsfall-i-2021/

Artikkel er skrevet av

ANDREAS-HAUKLAND-WESTLYE---TP-Advokatfirma-

Andreas Haukland Westlye

Advokat / Partner / Daglig leder
andreas@tpa.no | 909 99 049